برچسب: پیشگیری از بارداری

0

راه های تشخیص بارداری

1-آزمایش تعیین هورمون حاملگی از روی نمونه خون و ادرار:  در رابطه با ایــن آزمایش به جز مــوردی تعیین هورمون از روی خون که تنها در آزمایشگاه انجام می گیــرد، آزمایش مربوط به تعییــن...