مرکز درمانی و توانبخشی
ارسال شده توسط مدیر
مراقبت از سالمند سازمان برنامه

مرکز مشاوره ارایه خدمات پرستاری توان پرستار(۲۴ساعته) پرستاری و مراقبت از کودک –سالمند و بیمار شما در جهت بهبود و شادابی آنان از اهداف بزرگ مرکز خدمات پرستاری توان پرستار (دارای پروانه وزارت بهداشت به شماره ۴۰۶۴۳۰) میباشد.لذا مرکز پرستاری […]

ادامه مطلب