مرکز درمانی و توانبخشی
ارسال شده توسط مدیر
پرستاری از سالمند در پاسداران

مرکز مشاوره و ارایه خدمات پرستاری توان پرستار به شماره پروانه ۴۰۶۴۳۰ یکی از معتبرترین مراکز فوق حرفه ای پرستاری در منزل با مجوز و قرارداد رسمی عضو رسمی کانون مراکز پرستاری، عضورسمی انجمن مؤسسات و مراکز نگهداری از سالمند […]

ادامه مطلب