مرکز درمانی و توانبخشی
ارسال شده توسط مدیر
پرستارسالمند در وردآورد

  مرکز مشاوره و  ارائه خدمات پرستاری توان پرستار به شماره پروانه ۴۰۶۴۳۰  یکی از معتبرترین  مراکز فوق حرفه ای پرستاری در منزل با مجوز و قرارداد رسمی عضو رسمی کانون مراکز پرستاری، عضورسمی انجمن مؤسسات و مراکز نگهداری از […]

ادامه مطلب