مرکز مراقبتی پرستاری
ارسال شده توسط مدیر
هزینه پرستار سالمند اختیاریه

مرکز مشاوره و ارایه خدمات پرستاری توان پرستار به شماره ثبت 406430 یکی از معتبر ترین مراکز پرستاری،نگهداری و مراقبت از سالمندان و کودکان در منزل با مجوز و قرارداد رسمی، عضو رسمی مراکز همیاری، عضورسمی انجمن مؤسسات و مراکز […]

ادامه مطلب