برچسب: نگهدری ازبیمار در منزل هنگام

0

خدمات پرستاری درهنگام

  مرکز مشاوره و ارایه خدمات پرستاری توان پرستار ( دارای پروانه وزارت بهداشت به شماره 406430)   جان کلام آن است که سرشت آدمی با مفید بودن آمیخته شده است، رسیدن به این...