برچسب: مراقب کودک درمنزل شهرک آپادانا

0

پرستاری ازبچه در شهرک آپادانا

​_مرکز مشاوره و ارایه خدمات پرستاری توان پرستار (به شماره پروانه : 406430 از وزارت بهداشت) با محوریت اصلی مشتری مداری لازم آماده ارائه خدماتی همچون: پرستار بیمار در منزل و پرستار سالمند در...