برچسب: مراقبت از بیمار میدان جهاد

0

پرستاری از بیمار در میدان جهاد

مرکز مشاوره و ارایه خدمات پرستاری توان پرستار ( دارای پروانه وزارت بهداشت به شماره 406430) جان کلام آن است که سرشت آدمی با مفید بودن آمیخته شده است، رسیدن به این نکته که...