برچسب: قیمت مراقب سالمند در وردآورد

0

هزینه پرستاری از سالمند در وردآورد

  مرکز مشاوره وارائه خدمات پرستاری توان پرستار (به شماره پروانه : 406430 از وزارت بهداشت) با محوریت اصلی مشتری مداری لازم آماده ارائه خدماتی همچون: پرستار بیمار در منزل و پرستار سالمند در...