مرکز مراقبتی پرستاری
ارسال شده توسط مدیر
خدمات پرستاری بیمار در تهرانسر

مرکز مشاوره و ارائه خدمات پرستاری توان پرستار شماره پروانه : ۴۰۶۴۳۰ تاریخ اخذ مجوز: ۱۳۸۹ نام دانشگاه: دانشگاه شهید بهشتی تهران نام شبکه : ستاد معاونت درمان–دانشگاه شهید بهشتی   ما مرکزی پذیرفته شده و قابل اعتماد برای ارائه […]

ادامه مطلب