برچسب: دانشجویان پرستاری

0

پرستار آماده بکار داریم اما جذب نمی شوند

دکتر سیدرضا مظلوم با اشاره به آئین نامه سال ۹۴، تاکید کرد: بر اساس این آئین نامه متولی آموزش از دانشکده به بیمارستان تغییر یافت و سئوال جامعه پرستاری در آن زمان این بود...