برچسب: حقوق پرستار پروین

0

قیمت پرستار کودک در پروین

مرکز مشاوره وارائه خدمات پرستاری توان پرستار(به شماره پروانه : 406430 از وزارت بهداشت) با محوریت اصلی مشتری مداری لازم آماده ارائه خدماتی همچون: پرستار بیمار در منزل و پرستار سالمند در منزل بصورت...

0

هزینه نگهداری ازسالمند در پروین

مرکز مشاوره و ارائه خدمات پرستاری توان پرستار شماره پروانه : 406430 تاریخ اخذ مجوز: 1389 نام دانشگاه: دانشگاه شهید بهشتی تهران نام شبکه : ستاد معاونت درمان–دانشگاه شهید بهشتی آدرسدفتر مرکزی: تهران –...