مرکز مراقبتی پرستاری
ارسال شده توسط مدیر
پرستاری از بیمار در شهرک پرواز

مرکز مشاوره و ارایه خدمات پرستاری توان پرستار ( دارای پروانه وزارت بهداشت به شماره ۴۰۶۴۳۰) جان کلام آن است که سرشت آدمی با مفید بودن آمیخته شده است، رسیدن به این نکته که شما در اجتماع به عنوان فردی […]

ادامه مطلب