برچسب: اخلاق سالمندان

0

ارتباط برقرار کردن با سالمندان

در برخورد با سالمندان اولين قدم برقراري ارتباط مناسب است. هر فرد ارزش‌ها، باورها و فرهنگ خاص خودش را دارد و اين نكته‌اي است كه در ارتباط با سالمندان نبايد فراموش كرد. عقايد، ارزش‌ها...