مرکز مراقبتی پرستاری
خدمات پرستاری در منزل توان سلامت
ارسال شده توسط مدیر
پرستار کودک در گیشا

آشنایی با مرکز: مرکز مشاوره و ارائه خدمات پرستاری توان سلامت مفتخر است که از سال 1387 با اخذ مجوز رسمی از معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشکده علوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی تهران و با […]

ادامه مطلب
ارسال شده توسط مدیر
پرستار در گیشا

آشنایی با مرکز: مرکز مشاوره و ارائه خدمات پرستاری توان پرستار (شماره پروانه وزارت بهداشت 406430) مفتخر است که توانسته  از سال 1389 با اخذ مجوز رسمی از معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشکده علوم پزشکی […]

ادامه مطلب
خدمات پرستاری در منزل توان سلامت
ارسال شده توسط مدیر
پرستاری از سالمند در گیشا

آشنایی با مرکز: مرکز مشاوره و ارائه خدمات پرستاری توان سلامت مفتخر است که از سال 1387 با اخذ مجوز رسمی از معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشکده علوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی تهران و با […]

ادامه مطلب
Call Now Buttonبرای تماس با ما کلیک کنید