مرکز مشاوره و ارایه خدمات پرستاری توان پرستار

نوشته هایی با برچسب پرستاری ازسالمند در پاسداران

پرستاری از سالمند در پاسداران

مرکز مشاوره و ارایه خدمات پرستاری توان پرستار به شماره پروانه 406430 یکی از معتبرترین مراکز فوق حرفه ای پرستاری در منزل با مجوز و قرارداد رسمی عضو رسمی کانون مراکز پرستاری، عضورسمی انجمن مؤسسات و مراکز نگهداری از سالمند ، بیمار و کودک دارنده تندیس سازمان مشتری ممدار و دریافت ده ها لوح تقدیر از مشتریان ارزشمند خود می باشد. با بیش از 7...