مرکز مشاوره و ارایه خدمات پرستاری توان پرستار

نوشته هایی با برچسب مغزکودک

نکته های اصلی برای رشد مغز کودکان

چگونه می توان فهمید که کودک، آهن مورد نیاز خود را دریافت می کند؟  وقتی از کمبود آهن صحبت می شود، احتمالاً به یاد کم خونی می افتید. با وجود این، کمبود آهن در نوزادان ممکن است رشد مغز را کُند نماید. چرا آهن برای مغز مهم است؟ - اگر نوزاد آهن کافی دریافت نکند، پیوندهای عصبیِ کمی شکل می گیرند. - آهن برای تولید میلین ضروری...