مرکز مشاوره و ارایه خدمات پرستاری توان پرستار

نوشته هایی با برچسب مراقبت ازسالمند درظفر

پرستار سالمند در ظفر

مرکز مشاوره و ارایه خدمات پرستاری توان پرستار به شماره پروانه 406430  یکی از معتبرترین  مراکز فوق حرفه ای پرستاری در منزل با مجوز و قرارداد رسمی عضو رسمی کانون مراکز پرستاری، عضورسمی انجمن مؤسسات و مراکز نگهداری از سالمند ، بیمار و کودک دارنده تندیس سازمان مشتری  ممدار و دریافت ده ها لوح تقدیر از مشتریان ارزشمند خود می باشد. با بیش...