مرکز مشاوره و ارایه خدمات پرستاری توان پرستار

نوشته هایی با برچسب شرایط بستری

اثرات روانشناختی بستری شدن در بیمارستان

اغلب مردمی که در جوامع صنعتی زندگی می کنند، حداقل یک بار در طول زندگی خود در بیمارستان پذیرش می شوند. برای عده ای از مردم بیمارستان زدگی ممکن است یک نمای منظم و دائمی از زندگیشان باشد. بیمارستان زدگی با تغییراتی در نظم روزانه و فقدان استقلال و از دست دادن خلوت شخصی همراه است. محققان اثرات روانشناختی بیمارستان زدگی را روی بیماران...