مرکز مشاوره و ارایه خدمات پرستاری توان پرستار

نوشته هایی با برچسب زندگی با والدین پیر

زندگی با سالمند

هر سالمند مانند تمامی انسانهای کره خاکی رفتار خاص خویش را دارد. این امر که افراد و مراقبین از سالمندان فکر می کنند این افراد به خاطر سن شان دارای رفتارهای یکسانی خواهند بود،کاملا اشتباه است. دانستن اینکه از کجا شروع کنید و چه باید بکنید، نیازمند شناخت شما از سالمندی است که در کنار او زندگی می کنید. بارقه های امید را در زندگی...