برچسب: دارپی لم اس

شهریور ۲۵, ۱۳۹۶

تبیان: از روزهای شروع ام اس برای کاربران ما بگویید.چند ساله بودید و چگونه شروع شد؟ **تقریبا ۱۴ سالم بود و با خواب رفتگی در زانوها شروع شد. پاهایم سنگین بود. تقریباً دو هفته اول خیلی توجه نمی کردم چون آن موقع خیلی فوتبال بازی می کردم اما وقتی ادامه دار شد به ارتوپد مراجعه کردم که جوابی نگرفتم.چند هفته ای به ارتوپد های مختلف مراجعه کردم و در این زمان خواب رفتگی پاهایم بیشتر می شد.   تبیان: هیچ شکی هم به این بیماری داشتید؟ ** نه اصلا. من خودم که اصلا شناخت به این بیماری هم نداشتم. تا پیش پزشک عمومی خودم رفتم. ایشان بعد از معاینه گفتند که مربوط به مغز و اعصاب است. بعد ارجاع دادن به دکتر مغز و اعصاب که ما مراجعه کردیم به جراع مغز و اعصاب آقای دکتر بهمن جمشیدی البته آن موقع که مراجعه کردم این خواب رفتگی تبدیل شده بود به بی حسی کمر به پایین. روزی که من مراجعه کردم یک سوزن بلند را در پاهایم فرو کردند که من حس نکردم . آن زمان بیشتر به تومور بود که با دیدن جواب ام آر آی برطرف شد. مرا به پزشک دیگری معرفی کردند و بعد از آزمایش های مختلف ، تشخیص دادند که بیماری من ام اس است. حدود یک ماه بود که در بیمارستان بستری بودم و علی رغم شروع کورتون ، بیماری پیشرفت می کرد.هر روز با سوزن بدنم را از نظر حس داشتن یا نداشتن ، چک می کردند و محل پیشروی را با خودکار علامت می زدند.و این علامت روز به روز بالاتر می آمد.   تبیان: درمان خاصی هم انجام می دادید؟ **بله با توجه به