مرکز مشاوره و ارایه خدمات پرستاری توان پرستار

نوشته هایی با برچسب تعامل با سالمندان

ارتباط برقرار کردن با سالمندان

در برخورد با سالمندان اولين قدم برقراري ارتباط مناسب است. هر فرد ارزش‌ها، باورها و فرهنگ خاص خودش را دارد و اين نكته‌اي است كه در ارتباط با سالمندان نبايد فراموش كرد. عقايد، ارزش‌ها و اعتقادهاي سالمندان امروز، در جامعه‌اي كاملاً متفاوت با جامعۀ كنوني شكل گرفته است. آنها حوادث تاريخي و شرايط اقتصادي – اجتماعي دشواري را پشت سر...