مرکز مشاوره و ارایه خدمات پرستاری توان پرستار

نوشته هایی با برچسب ام اس درمان شده

مصاحبه تبیان با یک فرد مبتلا به ام اس که درمان شد (حتما بخوانید)

تبیان: از روزهای شروع ام اس برای کاربران ما بگویید.چند ساله بودید و چگونه شروع شد؟ **تقریبا 14 سالم بود و با خواب رفتگی در زانوها شروع شد. پاهایم  سنگین بود. تقریباً دو هفته اول خیلی توجه نمی کردم چون آن موقع خیلی فوتبال بازی می کردم اما وقتی ادامه دار شد به ارتوپد مراجعه کردم که جوابی نگرفتم.چند هفته ای به ارتوپد های مختلف مراجعه...