باسمه تعالی
به اطلاع می رساند تمام حقوق و مسئولیت های این سایت ، به شرکت توان سلامت پایتخت واگذار شد.
۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۶
مدیر و موسس مرکز مشاوره و ارایه خدمات پرستاری توان پرستار