استخدام و همکاری نیروها

 

مرکز مشاوره و ارایه خدمات پرستاری توان پرستار در راستای ارایه خدمات بهتر و کاملتر به مددجویان ، همواره در صدد و به روز کردن  تکمیل نیروها و پرسنل آماده به کار خود می باشد. در همین راستا از تمامی پزشکان ،پرستاران،بهیاران ،کودکیاران و مراقبین گرامی دعوت به عمل می آید با مراجعه،تماس و یا ارسال رزومه و مدارک خود به یکی از دفاتر مرکز همکاری با مرکز را آغاز نمایند.